போராட்டம் | Struggle

விளிம்பிலிருந்து குதித்து விட்டோம்

என்று பெருமிதம் கொண்டபொழுதுதான் புரிகிறது 

அது படியின் அடுத்த அடி என்று.

எப்பொழுது மனம் இதுபோன்று 

சம்மந்தமில்லா ஒப்பீடுகளைக் கொடுக்கிறதோ 

அப்போதே புரிந்துக்கொள் நீ

 இளமையைத் தாண்டி விட்டாய் என்று.

When I took pride in jumping from the apex of the world as if it is going to bring me an instant eternal bliss,

I pinched myself back to the reality and realised it’s just the next step of the infinite miles. 

Whenever mind has started to pop up this kind of irrelevant instances, understand, this is a sign that you too have crossed teenage.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: