மாயம் | magic

உறங்கி கொண்டிருந்த எண்ணங்களுக்கும்,
கேட்பாரின்றி கிடந்த   இயற்கைக்கும்,

வெறிச்சோடி போன காகிதத்திற்கும்,

வறண்டு உறைந்திருந்த பேனாவிற்கும்,

மூன்றெழுத்து  “உயிரை“த் தந்தது

இரண்டெழுத்து மாய “மொழி“.

Translation:

The musings that fell asleep,

 The beauty of nature that left orphaned,

The pages that were full of white,

The pens that breathed dry and frozen,

All their last beat of souls were reincarnated 

By the magic of “language”, The restorer.

PS: this is my maiden attempt in writing in my own tongue Tamil. That is how it looks like. How beautiful isn’t it?😂

Bear with me😉

Advertisements

13 thoughts on “ மாயம் | magic

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: